Excel (Polski): Układ strony i drukowanie

Lesson 12: Układ strony i drukowanie

/en/tr_pl-excel/sprawdzanie-pisowni/content/

Wprowadzenie

Czasami możesz chcieć wydrukować skoroszyt, aby wyświetlić i udostępnić swoje dane offline. Po wybraniu ustawień układu strony można łatwo wyświetlić podgląd i wydrukować skoroszyt z programu Excel za pomocą okienka Drukuj.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o układzie strony i drukowaniu.

Aby uzyskać dostęp do okna Drukuj:

 1. Wybierz kartę Plik. Pojawi się widok za kulisami.
  Karta Plik na wstążce
 2. Wybierz Drukuj. Pojawi się okno drukowania.
  Wybierz opcję Drukuj w widoku za kulisami

Kliknij przyciski na interaktywnej grafice poniżej, aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z panelu Drukuj.

edytuj punkty aktywne Panel Drukuj

Aby wydrukować skoroszyt:

 1. Przejdź do okna Drukuj, a następnie wybierz właściwą drukarkę.
  Wybierz żądaną drukarkę
 2. Wprowadź liczbę kopii, które chcesz wydrukować.
  Liczba kopii
 3. W razie potrzeby wybierz dodatkowe ustawienia (patrz: interaktywna grafika powyżej).
  Dodatkowe ustawienia drukowania
 4. Kliknij Drukuj.
  Kliknij przycisk Drukuj

Wybór obszaru wydruku

Przed wydrukowaniem skoroszytu programu Excel ważne jest, aby dokładnie zdecydować, jakie informacje chcesz wydrukować. Na przykład, jeśli masz wiele arkuszy w skoroszycie, musisz zdecydować, czy chcesz wydrukować cały skoroszyt, czy tylko aktywne arkusze. Może się zdarzyć, że zechcesz wydrukować tylko wybrane treści ze skoroszytu.

Aby wydrukować aktywne arkusze:

Po wybraniu arkusze są uważane za aktywne.

 1. Wybierz arkusz, który chcesz wydrukować. Aby wydrukować wiele arkuszy, kliknij pierwszy arkusz, przytrzymaj klawisz Ctrl na klawiaturze, a następnie kliknij inne arkusze, które chcesz wybrać.
  Wybieranie wielu arkuszy
 2. Przejdź do okienka Drukuj.
 3. Wybierz opcję Drukuj aktywne arkusze z menu rozwijanego Zakres drukowania.
  Ustaw zakres wydruku, aby drukować aktywne arkusze
 4. Kliknij przycisk Drukuj.
  Kliknij przycisk Drukuj

Aby wydrukować cały skoroszyt:

 1. Przejdź do okna Drukuj.
 2. Wybierz polecenie Drukuj cały skoroszyt z menu rozwijanego Zakres drukowania.
  choosing Print Entire Workbook
 3. Kliknij przycisk Drukuj.
  Kliknij przycisk Drukuj

Aby wydrukować wybór:

W naszym przykładzie wydrukujemy rekordy dla 40 najlepszych sprzedawców w centralnym arkuszu.

 1. Wybierz komórki, które chcesz wydrukować.
  Wybierz część arkusza do wydrukowania
 2. Przejdź do okienka Drukuj.
 3. Wybierz opcję Drukuj zaznaczenie z menu rozwijanego Zakres drukowania.
  Ustaw zakres wydruku na Wybór wydruku
 4. Podgląd wybranego wyboru pojawi się w okienku Podgląd.
  Podgląd wydruku
 5. Kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować wybór.
  Kliknij przycisk Drukuj

Jeśli wolisz, możesz również wcześniej ustawić obszar drukowania, abyś mógł zobaczyć, które komórki zostaną wydrukowane podczas pracy w programie Excel. Po prostu wybierz komórki, które chcesz wydrukować, kliknij kartę Układ strony, wybierz polecenie Obszar wydruku, a następnie wybierz opcję Ustaw obszar wydruku. Pamiętaj, że jeśli kiedykolwiek będziesz musiał wydrukować cały skoroszyt, musisz wyczyścić obszar drukowania.

Ustaw obszar wydruku

Dostosowywanie treści

Czasami może być konieczne wprowadzenie niewielkich zmian w panelu Drukuj, aby dokładnie dopasować zawartość skoroszytu do wydrukowanej strony. Panel Drukuj zawiera kilka narzędzi ułatwiających dopasowanie i skalowanie zawartości, w tym skalowanie i marginesy strony.

Aby zmienić orientację strony:

Excel oferuje dwie opcje orientacji strony: poziomą i pionową. Pozioma układa stronę w poziomie, a pionowa układa stronę w pionie. W naszym przykładzie ustawimy orientację strony na poziomą.

 1. Przejdź do okienka Drukuj.
 2. Wybierz żądaną orientację z menu rozwijanego Orientacja strony. W naszym przykładzie wybierzemy Orientację poziomą.
  Menu Orientacja strony w okienku Drukuj
 3. Nowa orientacja strony zostanie wyświetlona w oknie podglądu.
  Panel podglądu pokazuje dokument w orientacji poziomej

Aby dopasować zawartość przed drukowaniem:

Jeśli drukarka odcina część treści, możesz użyć skalowania, aby automatycznie dopasować skoroszyt do strony.

 1. Przejdź do okienka Drukuj. W naszym przykładzie możemy zobaczyć w okienku podglądu, że po wydrukowaniu nasza treść zostanie odcięta.
  Część zawartości jest odcięta w podglądzie
 2. Wybierz żądaną opcję z menu rozwijanego Skalowanie. W naszym przykładzie wybierzemy Dopasuj wszystkie kolumny do jednej strony.
  Menu rozwijane Skalowanie w okienku Drukuj
 3. Arkusz zostanie skondensowany, aby zmieścił się na jednej stronie.
  Nowa opcja skalowania zostanie wyświetlona w okienku podglądu.

Pamiętaj, że arkusze robocze będą trudniejsze do odczytania w miarę ich zmniejszania, więc możesz nie chcieć korzystać z tej opcji podczas drukowania arkusza roboczego z dużą ilością informacji. W naszym przykładzie zmienimy ustawienie skalowania z powrotem na Brak skalowania.

Aby dołączyć tytuły wydruku:

Jeśli arkusz wykorzystuje nagłówki tytułowe, ważne jest, aby uwzględnić te nagłówki na każdej stronie wydrukowanego arkusza. Trudno byłoby odczytać wydrukowany skoroszyt, jeśli tytuły pojawiłyby się tylko na pierwszej stronie. Polecenie Tytuły wydruku pozwala wybrać określone wiersze i kolumny, które pojawią się na każdej stronie.

 1. Kliknij kartę Układ strony na Wstążce, a następnie wybierz polecenie Tytuły wydruku.
  Polecenie Drukuj tytuły na karcie Układ strony
 2. Pojawi się okno dialogowe Ustawienia strony. Stąd możesz wybrać wiersze lub kolumny, które chcesz powtórzyć na każdej stronie. W naszym przykładzie najpierw powtórzymy wiersz.
 3. Kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe obok pola U góry powtarzaj wiersze:
  Kliknij przycisk Zwiń okno dialogowe
 4. Kursor zmieni się w małą strzałkę wyboru, a okno dialogowe Ustawienia strony zostanie zwinięte. Wybierz wiersze, które chcesz powtórzyć na górze każdej drukowanej strony. W naszym przykładzie wybieramy wiersz 1.
  Wybór rzędu A do powtórzenia
 5. Wiersz 1 zostanie dodany do pola U góry powtarzaj wiersze:. Kliknij ponownie przycisk Zwiń okno dialogowe.
  Kliknij przycisk zwinięcia, aby powrócić do okna dialogowego Ustawienia strony
 6. Okno dialogowe Ustawienia strony zostanie rozwinięte. Aby powtórzyć również kolumnę, użyj tego samego procesu pokazanego w krokach 4 i 5. W naszym przykładzie wybraliśmy powtórzenie wiersza 1 i kolumny A.
 7. Gdy jesteś zadowolony ze swoich wyborów, kliknij OK.
  Kliknij OK
 8. W naszym przykładzie wiersz 1 pojawia się u góry każdej strony, a kolumna A pojawia się po lewej stronie każdej strony.
  Wiersz 1 i kolumna A są wyświetlane na każdej stronie w podglądzie wydruku.

Aby dostosować podział strony:

 1. Kliknij polecenie Podgląd podziału strony, aby przejść do widoku Podział strony.
  Podgląd podziału strony w prawym dolnym rogu okna
 2. Pionowe i poziome niebieskie kropkowane linie oznaczają podział strony. Kliknij i przeciągnij jedną z tych linii, aby dostosować podział strony.
  Widok podziału strony
 3. W naszym przykładzie ustawiliśmy poziomy podział strony między wierszami 21 i 22.
  Kliknij i przeciągnij podział strony
 4. W naszym przykładzie wszystkie strony wyświetlają teraz tę samą liczbę wierszy ze względu na zmianę podziału strony.
  Nowa strona zostanie podzielona pokazana w podglądzie wydruku.

Aby zmodyfikować marginesy w okienku podglądu:

Margines to odstęp między treścią a krawędzią strony. Czasami konieczne może być dostosowanie marginesów, aby Twoje dane były bardziej dopasowane. Możesz modyfikować marginesy strony w okienku Drukuj.

 1. Przejdź do okienka Drukuj.
 2. Wybierz żądany rozmiar marginesów z menu rozwijanego Marginesy strony. W naszym przykładzie wybieramy Wąskie.
  Menu Marginesy strony w okienku Drukuj.
 3. Nowe marginesy strony zostaną wyświetlone w okienku podglądu.
  Nowe marginesy są wyświetlane w okienku podglądu.

Możesz dostosować marginesy ręcznie, klikając przycisk Pokaż marginesy w prawym dolnym rogu, a następnie przeciągając znaczniki marginesów w panelu Podgląd.

Przycisk Pokaż marginesy.

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Kliknij kartę East  Coast na dole skoroszytu.
 3. Na karcie Układ strony użyj funkcji Tytuły wydruku, aby powtórzyć wiersz 1 u góry i kolumnę A po lewej stronie.
 4. Za pomocą polecenia Podgląd podziału strony przesuń podział między wierszami 47 i 48 w górę, aby znalazł się między wierszami 40 i 41.
 5. W widoku Backstage otwórz panel Drukuj.
 6. W okienku Drukuj zmień orientację na Poziomą.
 7. Zmień marginesy na Wąskie.
 8. Zmień skalowanie na dopasuj wszystkie kolumny do jednej strony.
 9. Po zakończeniu podgląd wydruku powinien wyglądać następująco:

  Wyzwanie drukowania

/en/tr_pl-excel/wprowadzenie-do-formu/content/