Excel (Polski): Modyfikowanie kolumn, wierszy i komórek

Lesson 6: Modyfikowanie kolumn, wierszy i komórek

/en/tr_pl-excel/wprowadzenie-do-pracy-z-komrkami/content/

Wprowadzenie

Domyślnie każdy wiersz i kolumna nowego skoroszytu posiadają tą samą wysokość i szerokość. Excel umożliwia modyfikowanie szerokości kolumny i wysokości wiersza na różne sposoby, w tym poprzez zawijanie tekstu i scalanie komórek.

Opcjonalnie: Pobierz nasz skoroszyt ćwiczeń.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się więcej o modyfikowaniu kolumn, wierszy i komórek.

Aby zmodyfikować szerokość kolumny:

W naszym przykładzie poniżej kolumna C jest zbyt wąska, aby wyświetlić całą zawartość w komórkach. Możemy uwidocznić całą jej zawartość, zmieniając szerokość kolumny C.

 1. Umieść kursor myszy nad linią kolumny w nagłówku kolumny, aby kursor zmienił się w podwójną strzałkę.
  umieszczenie myszy nad linią kolumny
 2. Kliknij i przeciągnij mysz, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość kolumny.
  zwiększenie szerokości kolumny
 3. Puść mysz. Szerokość kolumny zostanie zmieniona.
  kolumna o zmienionym rozmiarze

W przypadku danych liczbowych komórka wyświetli symbol kratki (#######), jeśli kolumna jest zbyt wąska. Zwiększ szerokość kolumny, aby dane stały się widoczne.

Aby dopasować szerokość kolumny:

Funkcja Automatycznego dopasowania pozwoli automatycznie ustawić szerokość kolumny w celu dopasowania jej zawartości.

 1. Umieść kursor myszy nad linią kolumny w nagłówku kolumny, aby kursor zmienił się w podwójną strzałkę.
  automatyczne dopasowanie szerokości kolumny
 2. Kliknij dwukrotnie myszką. Szerokość kolumny zostanie automatycznie zmieniona w celu dopasowania do treści.
  szerokość kolumny autouzupełniania

Możesz także automatycznie dopasować szerokość dla kilku kolumn jednocześnie. Wystarczy wybrać kolumny, które chcesz automatycznie dopasować, a następnie wybrać polecenie Autodopasowanie szerokości kolumn z rozwijanego menu Format na karcie Narzędzia główne.  Metody tej możesz także uzyć dla wysokości wiersza.

automatyczne dopasowanie szerokości kolumny dla wielu kolumn

Aby zmodyfikować wysokość wiersza:

 1. Ustaw kursor nad linią wiersza, aby kursor zmienił się w podwójną strzałkę.
  unosząc się nad linią wiersza
 2. Kliknij i przeciągnij mysz, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wiersza.
  zmniejszanie wysokości wiersza
 3. Puść mysz. Wysokość wybranego wiersza zostanie zmieniona.
  nowa wysokość wiersza

Aby zmodyfikować wszystkie wiersze lub kolumny:

Zamiast zmieniać rozmiar wierszy i kolumn indywidualnie, możesz jednocześnie modyfikować wysokość i szerokość każdego wiersza i kolumny. Metoda ta pozwala ustawić jednolity rozmiar dla każdego wiersza i kolumny w arkuszu. W naszym przykładzie ustawimy jednolitą wysokość wiersza.

 1. Znajdź i kliknij przycisk Wybierz wszystko tuż pod polem nazwy, aby zaznaczyć wszystkie komórki w arkuszu.
  zaznaczanie wszystkich komórek w arkuszu
 2. Umieść kursor myszy nad linią wiersza, aby kursor zmienił się w podwójną strzałkę.
 3. Kliknij i przeciągnij mysz, aby zwiększyć lub zmniejszyć wysokość wiersza, a następnie zwolnij mysz, gdy wybierzesz pożądaną wielkość. Wysokość wiersza zostanie zmieniona dla całego arkusza.
  nowa, jednolita wysokość rzędu

Wstawianie, usuwanie, przenoszenie i ukrywanie

Po dłuższej pracy ze skoroszytem może się okazać, że chcesz wstawić nowe kolumny lub wiersze, usunąć określone wiersze lub kolumny, przenieść je w inne miejsce w arkuszu, a nawet ukryć.

Aby wstawić wiersze:

 1. Wybierz nagłówek wiersza poniżej miejsca, w którym ma się pojawiać nowy wiersz. W tym przykładzie chcemy wstawić wiersz między wierszem 4 i 5, więc wybierzemy wiersz 5.
  wybierając wiersz 5
 2. Kliknij polecenie Wstaw na karcie Narzędzia główne.
  klikając polecenie Wstaw
 3. Nowy wiersz pojawi się nad wybranym wierszem.
  nowo wstawiony wiersz

Podczas wstawiania nowych wierszy, kolumn lub komórek zobaczysz ikonę pędzla obok wstawionych komórek. Przycisk ten pozwala wybrać sposób formatowania komórek w programie Excel. Domyślnie Excel wstawia wiersze z takim samym formatowaniem jak komórki w wierszu powyżej. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, najedź kursorem myszy na ikonę, a następnie kliknij strzałkę rozwijanej listy.

wybierając więcej opcji formatowania wstawiania

Aby wstawić kolumny:

 1. Wybierz nagłówek kolumny po prawej stronie miejsca, w którym ma się pojawić nowa kolumna. Na przykład, jeśli chcesz wstawić kolumnę między kolumnami D i E, wybierz kolumnę E.
  wybierając kolumnę E
 2. Kliknij polecenie Wstaw na karcie Narzędzia główne.
  klikając polecenie Wstaw
 3. Nowa kolumna pojawi się po lewej stronie wybranej kolumny.
  nowo wstawiona kolumna

Wstawiając wiersze i kolumny, pamiętaj, aby zaznaczyć cały wiersz lub kolumnę, klikając nagłówek. Jeśli wybierzesz tylko komórkę w wierszu lub kolumnie, polecenie Wstaw spowoduje wstawienie tylko nowej komórki.

Aby usunąć wiersz lub kolumnę:

Łatwo jest usunąć wiersz lub kolumnę, których już nie potrzebujesz. W naszym przykładzie usuniemy wiersz, ale możesz w ten sam sposób usunąć kolumnę.

 1. Wybierz wiersz, który chcesz usunąć. W naszym przykładzie wybieramy wiersz 9.
  wybierając wiersz 9
 2. Kliknij polecenie Usuń na karcie Narzędzia główne.
  klikając polecenie usuwania
 3. Wybrany wiersz zostanie usunięty, a wiersze wokół niego się przesuną. W naszym przykładzie wiersz 10 przesunął się w górę, co oznacza, że jest teraz wierszem 9.
  przesunięte wiersze po usunięciu

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między usunięciem wiersza lub kolumny a wyczyszczeniem zawartości. Jeśli chcesz usunąć zawartość z wiersza lub kolumny unikajac przesunięcia innych wierszy lub kolumn, kliknij nagłówek prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Wyczyść zawartość z rozwijanego menu.

czyszczenie zawartości wiersza zamiast usuwania

Aby przenieść wiersz lub kolumnę:

Czasami będziesz chciał przenieść kolumnę lub wiersz, aby zmienić układ arkusza. W naszym przykładzie przeniesiemy kolumnę, ale w ten sam sposób możesz przenieść wiersz.

 1. Wybierz nagłówek kolumny, którą chcesz przenieść.
  wybierając kolumnę do przeniesienia
 2. Kliknij polecenie Wytnij na karcie Narzędzia główne lub naciśnij Ctrl + X na klawiaturze.
  wybierając polecenie Wytnij
 3. Wybierz nagłówek kolumny po prawej stronie miejsca, do którego chcesz przenieść kolumnę. Na przykład, jeśli chcesz przenieść kolumnę pomiędzy kolumny E i F, wybierz kolumnę F.
  wybranie sąsiedniej kolumny w celu wstawienia wyciętych komórek
 4. Kliknij polecenie Wstaw na karcie Narzędzia główne, a następnie wybierz polecenie Wstaw wycięte komórki z rozwijanego menu.
  wstawianie wyciętych komórek
 5. Kolumna zostanie przeniesiona do wybranej lokalizacji, a kolumny wokół niej zostaną przesunięte.
  przeniesiona kolumna w nowej lokalizacji

Możesz również uzyskać dostęp do poleceń Wytnij i Wstaw, klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając żądane polecenia z rozwijanego menu.

dostęp do poleceń z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Aby ukryć i odkryć wiersz lub kolumnę:

Czasami możesz chcieć porównać niektóre wiersze lub kolumny bez zmiany ułożenia arkusza. W razie takiej potrzeby Excel pozwala ukryć wiersze i kolumny. W naszym przykładzie ukryjemy kilka kolumn, ale w ten sam sposób możesz ukryć wiersze.

 1. Wybierz kolumny, które chcesz ukryć, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz Ukryj z menu formatowania. W naszym przykładzie ukryjemy kolumny C, D i E.
  wybierając polecenie ukryj kolumny
 2. Kolumny zostaną ukryte. Zielona linia kolumny wskazuje lokalizację ukrytych kolumn.
  ukryte kolumny
 3. Aby odkryć kolumny, wybierz kolumny po obu stronach ukrytych kolumn. W naszym przykładzie wybieramy kolumny B i F. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Odkryj z menu formatowania.
  wybierając kolumny sąsiadujące z ukrytymi kolumnami
 4. Ukryte kolumny pojawią się ponownie.
  ukryte kolumny

Zawijanie tekstu i scalanie komórek

Ilekroć  zawartość komórki jest zbyt duża, aby wyświetlić ją w pojedynczej komórce, możesz zdecydować się na zawinięcie tekstu lub scalenie komórki zamiast zmiany rozmiaru kolumny. Zawijanie tekstu automatycznie zmodyfikuje wysokość wiersza komórki, umożliwiając wyświetlanie zawartości komórki w wielu linijkach. Scalanie pozwala łączyć komórkę z sąsiednimi pustymi komórkami, aby utworzyć jedną dużą komórkę.

Aby zawinąć tekst w komórce:

 1. Wybierz komórki, które chcesz zawinąć. W tym przykładzie wybieramy komórki w kolumnie C.
 2. Kliknij polecenie Zawijaj tekst na karcie Narzędzia główne.
  klikając polecenie Zawijaj tekst na karcie Narzędzia główne
 3. Tekst w wybranych komórkach zostanie zawinięty.
  tekst zawinięty w kolumnie C

Kliknij ponownie polecenie Zawijaj tekst, aby go rozwinąć.

Aby scalić komórki za pomocą polecenia Scal i wyśrodkuj:

 1. Wybierz zakres komórek, które chcesz scalić. W naszym przykładzie wybieramy A1:F1.
 2. Kliknij polecenie Scal i wyśrodkuj na karcie Narzędzia główne. W naszym przykładzie wybierzemy zakres komórek A1: F1.
  zaznaczanie komórek do scalenia
 3. Wybrane komórki zostaną scalone, a tekst zostanie wyśrodkowany.
  nowo scalone komórki

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji scalania:

Jeśli klikniesz strzałkę obok polecenia Scal i wyśrodkuj na karcie Narzędzia główne, pojawi się rozwijane menu Scalania.

inne opcje scalania komórek

Stąd możesz wybrać:

 • Scal i wyśrodkuj: Scala wybrane komórki w jedną komórkę i wyśrodkowuje tekst.
 • Scal wszystkie: łączy wybrane komórki w większe komórki, zachowując każdy wiersz osobno.
 • Scal komórki: Scala wybrane komórki w jedną komórkę, ale nie wyśrodkowuje tekstu.
 • Rozdziel komórki: Rozdziela wybrane komórki.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tej funkcji. Jeśli scalisz wiele komórek posiadających dane, Excel zachowa tylko zawartość lewej górnej komórki i odrzuci zawartość pozostałych komórek.

Wyrównaj zaznaczenie do środka

Scalanie może być przydatne do organizowania danych, ale może również powodować późniejsze problemy. Na przykład przenoszenie, kopiowanie i wklejanie treści ze scalonych komórek może być trudne. Dobrą alternatywą dla scalania jest opcja Wyrównaj zaznaczenie do środka, która tworzy podobny efekt bez faktycznego łączenia komórek.

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, dlaczego warto stosować opcję Wyrównywanaj zazanczenie do środka zamiast scalania komórek.

Aby użyć Wyrównaj zaznaczenie do środka:

 1. Wybierz pożądany zakres komórek. W naszym przykładzie wybieramy A1: F1. Uwaga: jeśli te komórki zostały już scalone, należy je rozdzielić przed przejściem do kroku drugiego.
 2. Kliknij małą strzałkę w prawym dolnym rogu grupy Wyrównanie na karcie Narzędzia główne.
  klikając strzałkę wyskakującą grupy linii trasowania
 3. Pojawi się okno dialogowe. Znajdź i wybierz rozwijane menu Poziomo, wybierz opcję Wyrównaj zaznaczenie do środka, a następnie kliknij przycisk OK.
  wybierając Center Across Selection
 4. Treść zostanie wyśrodkowana w wybranym zakresie komórek. Jak widać, tworzy to ten sam efekt wizualny co scalanie i centrowanie, ale zachowuje każdą komórkę w obrębie A1: F1.
  tekst wyśrodkowany na zaznaczeniu

Wyzwanie!

 1. Otwórz nasz zeszyt ćwiczeń.
 2. Zastostuj opcję Autodopasowanie szerokości kolumn dla całego skoroszytu.
 3. Zmodyfikuj wysokość wiersza dla wierszy od 3 do 14 do 22,5 (30 pikseli).
 4. Usuń wiersz 10.
 5. Wstaw kolumnę po lewej od kolumny C. Wpisz SECONDARY CONTACT w komórce C2.
 6. Upewnij się, że komórka C2 jest nadal zaznaczona i wybierz Zawijaj tekst.
 7. Scal i wyśrodkuj komórki A1: F1.
 8. Ukryj kolumny Billing Address i Phone.
 9. Po zakończeniu skoroszyt powinien wyglądać mniej więcej tak:
  Modyfikacja wyzwania

/en/tr_pl-excel/formatowanie-komrek/content/